จำนวนผู้ชม : 1320 คน


 

 

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ารบวกเป็นการนำจำนวนสองจำนวนมารวมกัน ผลรวมที่ได้ เรียกว่า ผลบวก ถ้านำศูนย์ ไปรวมกับจำนวนใด หรือจำนวนใดไปรวมกับศูนย์ ผลบวกที่ได้จะเท่ากับจำนวนนั้น การบวกจำนวนสองจำนวน สามารถสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกได้ โดยผลบวกจะมีค่าเท่ากัน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ค 1.2  ป.1/1  บวก ลบ และบวก ลบระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
 ค  6.1 ป.1-3/1 – ป.1-3/6         

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้
2. หาผลบวกของจำนวนสองจำนวน โดยจำนวนหนึ่งเป็นศูนย์ได้
3. เขียนประโยคสัญลักษณ์การสลับที่ของการบวกและหาคำตอบได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ความหมายของการบวก และการใช้เครื่องหมาย +
2. การบวกที่ไม่มีการทด

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร

ความสามารถในการคิด
                -       ทักษะการคิดวิเคราะห์
                -       ทักษะการคิดสร้างสรรค์

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

เนิ้อหาการเรียนรู้

  • ​นักเรียนฝึกร้องเพลงนกบวกนก

                   การบวกหมายถึงการนำสิ่งของ 2 กอง  เมื่อนำมารวมกัน จะมีจำนวนมากกว่าก่อนรวม     กันเป็นกองเดียว เราเรียกวิธีการนำสิ่งของมารวมกันว่า  การบวก