เงินตราของไทย ประกอบด้วยธนบัตร และเงินเหรียญดังนี้


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : เงิน
แบบฝึกหัดหลังเรียน :