แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  หน่วยคำคืออะไร
เสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์
การนำคำมาเรียงต่อกัน
ส่วนแยกย่อยของคำ
ไม่มีข้อถูก
ข้อ2 :  นักษาภาษาศาสตร์จำแนกหน่วยคำออกเป็นกี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
ไม่มีข้อถูก
ข้อ3 :  กระบวนการสร้างคำที่นักภาษาสาสตร์พบมากที่สุด คือคำชนิดใด
คำประสม
คำซ้อน
คำซ้ำ
คำสมาส