แบบฝึกหัดชุด : เเบบทดสอบก่อนเรียนการหยดสี
ข้อ1 :  สีใดใช้ในการหยดสี
สีโปสเตอร์
สีเทียน
สีชอล์ก
สีไม้
ข้อ2 :  อุปกรณ์ใดใช้ในการหยดสี
พู่กัน
ไม้บรรทัด
มีดคัตเตอร์
กรรไกร
ข้อ3 :  ถ้าต้องการให้สีกระจายมากๆควรทำอย่างไร
จุ่มพู่กันสีให้มากๆเเละยกพู่กันให้สูงจากพื้น
นำพู่กันมาใกล้ๆพื้น
วางพู่กันในเเนวนอน
จุ่มสีให้น้อยๆ
ข้อ4 :  หลังจากการหยดสีนักเรียนควรทำอย่างไร
ล้างพู่กันด้วยน้ำสะอาด เเละเช็ดให้เเห้ง เก็บให้เรียบร้อย
ทิ้งพู่กันลงถังขยะ
ปล่อยทิ้งเอาไว้ ไม่ทำะไรเลย
สบัดพู่กันเเล้วเก็บ
ข้อ5 :  กระดาษที่ใช้หยดสีควรมีลักษณะอย่างไร
กระดาษบาง
กระดาษมีความหนาพอสมควร
กระดาษลื่นๆ
กระดาษที่ฉีกได้งา่ย
ข้อ6 :  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ในการหยดสี
พู่กัน
จานสี
กระดาษ
ดินสอ
ข้อ7 :  ขั้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สีคุณสมบัติของสีโปสเตอร์อย่างไร
โปร่งใส
ทึบ
เนื้อสีสดใส
สามารถทาทับกันได้
ข้อ8 :  เทคนิคการใช้สีวิธีการใด ทำให้สีกระจายเป็นดอกเป็นดวง
การเป่าสี
การหยดสี
การขูดสี
การระบายสี
ข้อ9 :  อุปกรณ์ในข้อใดใช้ในการระบายสี
เเก้วน้ำ
จานสี
พู่กัน
กรรไกร
ข้อ10 :  ข้ดใดเป็นวิธีการเก็บรักษาพู่กัน
ล้างด้วยเเอลกฮอล์
แช่น้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้
สวมหลอดพลาสติกที่ปลายหุ้ม
ส่วนขนพู่กัน ให้ตั้งลงกับพื้น