แบบฝึกหัดชุด : หลังเรียน งานปั้นสร้างสรรค์
ข้อ1 :  ผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรมเรียกว่า
จิตรกร
จิตรกรรม
ประติมากร
ประติมากรรม
ข้อ2 :  งานปั้นแบบลอยตัวสามารถมองเห็นได้กี่ด้าน
มองเห็นได้ด้านเดียว
มองเห็นได้ 2 ด้าน
มองเห็นได้ 3 ด้าน
มองเห็นได้รอบด้าน
ข้อ3 :  งานปั้นนูนแบต่ำสามารถมองเห็นได้กี่ด้าน
มองเห็นได้ 2 ด้าน
มองเห็นได้ 3 ด้าน
มองเห็นได้รอบด้าน
มองเห็นได้ด้านเดียว
ข้อ4 :  งานปั้นนูนแบบนูนสูงสามารถมองเห็นได้กี่ด้าน
มองเห็นได้ 2 ด้าน
มองเห็นได้ 3 ด้าน
มองเห็นได้รอบด้าน
มองเห็นได้ด้านเดียว
ข้อ5 :  วัสดุในข้อใดเหมาะสำหรับงานปั้นชิ้นเล็กๆ
แป้งสาลี
ดินน้ำมัน
ดินเหนียว
กระดาษผสมกาว
ข้อ6 :  ถ้าหากดินเหนียวมีความแข็งมาก ต้องทำอย่างไร
ผสมกาวเพิ่ม
ไปหาดินเหนียวที่อื่น
เปลี่ยนไปใช้วัสดุอย่างอื่นแทน
ใช้มือนวดดินเหนียวจนอ่อนตัว
ข้อ7 :  การปั้นรูปปั้นของสิ่งมีชีวิต ควรเริ่มจากข้อใด
เตรียมดิน
ออกแบบสิ่งที่จะปั้น
ปั้นส่วนประกอบต่างๆ
สังเกตลักษณะของสิ่งที่จะปั้น
ข้อ8 :  ข้อใดเป็นส่วนหลักของการปั้นหน้ากากทุเรียน
ปาก
หู
หัว
ตา
ข้อ9 :  ข้อใดไม่สามารถนำมาเป็นวัสดุในการปั้นได้
ขี้ผึ้ง
ดินทราย
ดินน้ำมัน
ดินเหนียว
ข้อ10 :  งานประติมากรรมมีกี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท