แบบฝึกหัดชุด : Fruit and vegetable
ข้อ1 :  Rabbits love to eat____________?
tomatoes
carrots
mangoes
ข้อ2 :  The earth is round like an _____________?
orange
apple
banana
ข้อ3 :  she is washing ____________for our fruit salad
potatoes
apples
cucumbers
ข้อ4 :  ข้อใดเป็นผลไม้
onion
broccoli
pineapple
ข้อ5 :  ข้อใดแตกต่างจากพวก
orange
apple
cucumber