แบบฝึกหัดชุด : Fruit and vegetable2
ข้อ1 :  Rabbits love to eat____________?
tomatoes
carrots
mangoes
ข้อ2 :  The earth is round like an _____________?
orange
mango
papaya
ข้อ3 :  she is washing ____________for our fruit salad
apple
onion
cucumbers
ข้อ4 :  ข้อใดเป็นผลไม้
onion
broccoli
pineapple
ข้อ5 :  ข้อใดแตกต่างจากพวก
cucumber
mango
pineapple