แบบฝึกหัดชุด : เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับสัตว์
ข้อ1 :  ในการผสมเทียมให้ได้ผลดี แม่พันธุ์ควรได้รับการฉีด น้ำเชื้อในระยะใด ก. ระยะไข่สุก ข. ระยะหลังไข่สุกเล็กน้อย ค. ระยะก่อนไข่สุกเล็กน้อย ง. ระยะที่แม่พันธุ์อยู่ในวัยเจริญพันธุ์
ระยะไข่สุก
ระยะหลังไข่สุกเล็กน้อย
ระยะก่อนไข่สุกเล็กน้อย
ระยะที่แม่พันธุ์อยู่ในวัยเจริญพันธุ์
ข้อ2 :  ก่อนการผสมเทียมปลาต้องนำฮอร์โมนจาก ต่อมใต้ สมองของปลามาใช้อย่างไรและเพื่ออะไร
ฉีดที่บริเวณหัวปลา เพื่อเพิ่มปริมาณไข่
ฉีดใต้เหงือกปลา เพื่อเร่งความสมบูรณ์
ฉีดเข้าเส้นข้างลำตัว เพื่อเร่งการสุกของไข่
ฉีดที่บริเวณปลายหาง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้ตัวอ่อน
ข้อ3 :  การถ่ายฝากตัวอ่อนให้ผลดีกว่าการผสมเทียมอย่างไร
ประหยัดแม่พันธุ์
ประหยัดน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ดี
เพิ่มจำนวนสัตว์พันธุ์ดีได้มากกว่า
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ดี
ข้อ4 :  . พันธุวิศวกรรมเป็นกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตโดยการใช้เทคนิคใด
การผสมเทียม
การตัดแต่งยีน
การถ่ายฝากตัวอ่อน
การโคลนนิ่ง
ข้อ5 :  นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคใดในการให้กำเนิด ลูกแกะดอลลี่
การโคลนนิ่ง
การผสมเทียม
การตัดแต่งยีน
การถ่ายฝากตัวอ่อน
ข้อ6 :  การนำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นเราเรียกวิธีนี้ว่า อะไร
การผสมเทียม
การถ่ายฝากตัวอ่อน
การโคลนนิ่ง
การทำเด็กหลอดแก้ว
ข้อ7 :  ข้อต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการผสมเทียมสัตว์
เพื่อผลผลิต
เพื่อการขยายพันธุ์
เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ข้อ8 :  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกิดประโยชน์กับเกษตรกร ด้านใดบ้าง
ค่าแรงงานเพิ่มขึ้น
ใช้สารเคมีน้อยลง
ทนต่อความแห้งแล้ง
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด
ข้อ9 :  การถ่ายฝากตัวอ่อนจะได้ลูกที่มีลักษณะอย่างไร
คล้ายพ่อพันธุ์และแม่ตัวให้
คล้ายพ่อพันธุ์และแม่ตัวรับ
คล้ายพ่อตัวให้และแม่ตัวรับ
คล้ายพ่อพันธุ์แม่ตัวให้และแม่ตัวรับ
ข้อ10 :  การถ่ายฝากตัวอ่อนควรทำกับสัตว์ประเภทใด
ออกลูกเป็นไข่ มีการปฏิสนธิภายนอก
ออกลูกเป็นไข่ มีการปฏิสนธิภายใน
ออกลูกเป็นตัว มีการปฏิสนธิภายนอก
ออกลูกเป็นตัว มีการปฏิสนธิภายใน