แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  คำว่า “พิสมัย” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ความรัก
ความสงสาร
ความเมตตา
ความยกย่อง
ข้อ2 :  คำว่า “ผู้หญิง” มีความหมายตรงกับข้อใด
โยธา
โสภา
สำเภา
ล้าต้า
ข้อ3 :  คำว่า “คงคา” มีความหมายตรงกับข้อใด
ภูเขา
แม่น้ำ
ป่า
ท้องฟ้า
ข้อ4 :  ข้อใดหมายถึงใช้ความพยายามมากที่สุด
สติเป็นหางเสือ
นิ้วเป็นสายระยาง
ความเพียรนั้นเป็นโยธา
อัชฌาสัยเป็นเสบียง
ข้อ5 :  สิ่งที่ทำให้เรือเดินได้ถูกทางคือหางเสือ สิ่งที่ทำให้คนเดินได้ถูกทางคือสิ่งใด
สติ
ปัญญา
ความเพียร
สมอง