แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  คำในข้อใดเป็นอักษรสูง
ขบขัน
ปากกา
ระฆัง
ข้อ2 :  คำว่า “รถยนต์” เป็นอักษรหมู่ใด
อักษรต่ำ
อักษรกลาง
อักษรสูง
ข้อ3 :  อักษรสูง มีกี่ตัว
9 ตัว
11 ตัว
8 ตัว
ข้อ4 :  คำว่า “เศร้าโศก” อ่านว่าอย่างไร
เส้า - โสก
เซา - โสก
ซ้าว - โสก
ข้อ5 :  พยัญชนะไทยแบ่งอักษรออกเป็นกี่หมู่
๑ หมู่
๒ หมู่
๓ หมู่