แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  คำในข้อใดเป็นอักษรสูง
ระฆัง
ขบขัน
ปากกา
ข้อ2 :  คำว่า “รถยนต์” เป็นอักษรหมู่ใด
อักษรกลาง
อักษรต่ำ
อักษรสูง
ข้อ3 :  คำว่า “ เรียบร้อย” จัดอยู่ในหมู่อักษรใด
อักษรต่ำ
อักษรกลาง
อักษรสูง
ข้อ4 :  อักษรสูง มีกี่ตัว
8 ตัว
9 ตัว
11ตัว
ข้อ5 :  คำว่า “เศร้าโศก” อ่านว่าอย่างไร
ซ้าว - โสก
เซา - โสก
เส้า-โสก