แบบฝึกหัดชุด : ก่อนเรียนการวัดความยาว
ข้อ1 :  หากต้องการวัดความยาวของห้องเรียน ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด
ไม้บรรทัด
ไม้เมตร
ตลับเมตร
สายวัดตัว
ข้อ2 :  ข้อใดใช้หน่วยวัดความยาวได้เหมาะสม
ตึกสูง 1,000 เซนติเมตร
โต๊ะครูสูง 800 เซนติเมตร
.ห้องเรียนกว้าง 6 เมตร
.ปากกายาว 130 มิลลิเมตร
ข้อ3 :  ข้อใดเป็นหน่วยวัดความยาวทั้งหมด
เมตร กิโลกรัม กรัม
มิลลิเมตร เซนติเมตร กรัม
เซนติเมตร เมตร มิลลิเมตร
เมตร มิลลิเมตร กรัม
ข้อ4 :  หากต้องการวัดความยาวรอบเอว ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
สายวัดตัว
ตลับเมตร
ไม้เมตร
ไม้บรรทัด
ข้อ5 :  1 เมตร ยาวเท่ากับกี่เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
100 เซนติเมตร
1,000เซนติเมตร