แบบฝึกหัดชุด : แบบฝึกหัดการคูณ
ข้อ1 :  หาผลคูณของ 10 x 2 ?
20
102
10
200
ข้อ2 :  หาผลคูณของ 10 x 20 ?
1020
20
10
200
ข้อ3 :  หาผลคูณของ 101 x 3 ?
303
330
033
3,003
ข้อ4 :  หาผลคูณของ 101 x 33 ?
3,333
3,033
1,013
3,313
ข้อ5 :  หาผลคูณของ 11 x 33
336
363
633
333