แบบฝึกหัดชุด : ก่อนเรียนเรื่องดิน
ข้อ1 :  ดินเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใด
เปลือกโลก
ลาวา
แมกมา
หินและแร่ธาตุ
ข้อ2 :  สิ่งใดเป็นตัวการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดิน
เชื้อโรค
จุลินทรีย์
สารเคมี
แบคทีเรีย
ข้อ3 :  สิ่งใดที่สลายตัวเป็นฮิวมัส
ซากพืช ซากสัตว์
วัตถุต้นกำเนิดดิน
หินและแร่ธาตุ
สารเคมี
ข้อ4 :  ปัจจัยใดที่มีผลต่อการกำเนิดของดิน
สภาพอากาศ
สภาพภูมิประเทศ
สิ่งมีชีวิตในดิน
ถูกทุกข้อ
ข้อ5 :  ดินชนิดใดที่มีการถ่ายเทอากาศได้น้อยที่สุด
ดินร่วน
ดินเหนียว
ดินทราย
ดินร่วนปนทราย