แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  การกระตุ้นหัวใจเพื่อช่วยชีวิตอย่างถูกวิธีจะส่งผลอย่างไร
1. สมองรู้สึกปลอดโปร่ง
2. ปอดฟอกอากาศได้ดีกว่าเดิม
3. หัวใจกลับมาทำงานสูบเลือดได้ตามปกติ
4. ร่างกายหายใจนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น
ข้อ2 :  การช่วยฟื้นคืนชีพมีความสำคัญอย่างไร
ช่วยให้คนมีอายุยืนยาว
ช่วยให้แพทย์ไม่ต้องตรวจรักษา
ช่วยให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วฟื้นขึ้นมา
ช่วยป้องกันการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน
ข้อ3 :  การช่วยฟื้นคืนชีพเกี่ยวข้องกับระบบของร่างกาย ในข้อใดมากที่สุด
1. ระบบหายใจ ระบบประสาท
2. ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ
3. ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต
4. ระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต
ข้อ4 :  การได้รับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
1. สมองไม่สามารถสั่งการได้
2. ร่างกายแคระแกร็น ตัวเตี้ย
3. เป็นโรคเอ๋อ หรือปัญญาอ่อน
4. เป็นโรคโลหิตจาง ตัวเหลืองซีด
ข้อ5 :  บุคคลในข้อใดเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจหยุดเต้นกะทันหันมากที่สุด
1. เป็นภูมิแพ้
2. ถูกผึ้งรุมต่อย
3. ถูกไฟฟ้าชอร์ต
4. รถจักรยานยนต์ล้ม
ข้อ6 :  หากพบผู้ที่หยุดหายใจกะทันหัน สิ่งแรกที่ควรทำคือข้อใด
1. ตรวจชีพจร
2. ฟังเสียงเต้นของหัวใจ
3. กระตุ้นหัวใจผู้ป่วยทันที
4. โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล
ข้อ7 :  เพราะเหตุใดจึงไม่ควรฝึกกระตุ้นหัวใจกับคนจริง
1. เพราะอาจเกิดอันตรายต่อหัวใจ
2. เพราะอาจทำให้เจ็บมือขณะฝึกปฏิบัติ
3. เพราะหัวใจยังเต้นตามปกติจึงไม่เหมือนจริง
4. เพราะต้องมีการถูกเนื้อต้องตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่เหมาะสม
ข้อ8 :  ในกรณีที่อยู่คนเดียวแล้วพบผู้ที่หยุดหายใจกะทันหัน สิ่งแรกที่ควรทำคือข้อใด
1. กระตุ้นหัวใจผู้ป่วยทันที
2. โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล
3. ฟังเสียงเต้นของหัวใจ
4. ตรวจชีพจร
ข้อ9 :  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ
1. ต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุด
2. ห้ามปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีเลือดออก
3. ต้องมีผู้ช่วยเหลือมากกว่า 1 คน จึงจะทำได้
4. ผู้ที่ปฏิบัติควรผ่านการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพมาก่อน
ข้อ10 :  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บโดยใช้หลัก “RICE หรือ PRICED” ควรทำในช่วงกี่ชั่วโมงหลังได้รับบาดเจ็บ
ก. ๒๔ – ๗๒ ชั่วโมง
ข. ๔๘ – ๘๔ ชั่วโมง
ค. ๖๐ – ๗๒ ชั่วโมง
ง. ๖๐ – ๘๔ ชั่วโมง