แบบฝึกหัดชุด : เเบทดสอบหลังเรียนเรื่องการเป่าสี
ข้อ1 :  เพราะอะไรเราจึงนำหลอดดูดมาช่วยในการเป่าสี
เป็นวัสดุหาง่าย
ไม่เป็นอันตราย
กำหนดทิศทางการกระจ่ายของสีได้ง่ายขึ้น
ราคาถูก
ข้อ2 :  ในการผสมสี เพื่อใช้ในการเป่าสี ควรผสมอย่างไร
ผสมให้เจือจาง
ผสมให้เข้มข้น
ผสมกาวเพิ่มลงในสี
ผสมตามใจชอบ
ข้อ3 :  ในการเป่าสี ถ้าต้องการให้สีกระจายเป็นวงกว้าง ควรวางหลอดดูดอย่างไร
วางในแนวตั้ง
วางในแนวนอน
ใช้ปากเป่าแทนหลอดดูด
ถูกทุกข้อ
ข้อ4 :  ในการทดลองสีแบบใดที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด
การหยดสี
การเป่าสี
การขูดสี
การพับสี
ข้อ5 :  วัสดุอุปกรณ์ในข้อใดไม่ได้ใช้ในการหยดสี
หลอดดูด
สีโปสเตอร์
กระดาษ
กรรไกร