แข่งทักษะคอม ป.2

 

คำสั่ง  :  การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ 

กลุ่มสาระ  คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม  Paint  วาดภาพ

หัวข้อ  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 1

 

 

ด.ญ.ศิริพร   วิภาคะ

ด.ญ.เพ็ญพิชชา  ทานันท์

 

ผลงานนักเรียน

 

 

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 2

 

 

ด.ญ.ชนิตรา   นิยะรัตน์

ด.ช.ขวัญใจ   สุริยา

 

ผลงานนักเรียน

 

 

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 3

 

ด.ช.ธนบูรณ์   ลุงวัน

ด.ญ.ภาวิณี   สารวาท

 

ผลงานนักเรียน

 

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 4

 

 

ด.ช.ภานุวัฒน์   แรงจริง

ด.ช.สรวิชญ์   วิบูลกิจ 

 

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 5

 

ด.ญ.ศิรินทิพย์   อ้ายล้อม

ด.ญ.พิมลพรรณ  ปิยธรรมรงค์

 

ผลงานนักเรียน