แข่งทักษะคอม ป.1

 

คำสั่ง  :  การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ 

กลุ่มสาระ  คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม  Paint  วาดภาพ

หัวข้อ  คอมพิวเตอร์ในอนาคต

 

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 1

 

 

ด.ญ.ลักษณารีย์  คำดี

ด.ช.ปรเมศวร์  สมวรรณ

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 2

 

 

ด.ช.พีรพัฒน์   ยอดคำลือ

ด.ช.รัชกฤช  ดาวประกายมงคล

 

 

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 3

 

 

 

 

ด.ญ.ณัฐธยาน์   กันทรัญ

ด.ช.อธิยุต    อินทขัติ

 

 

 

 

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 4