แข่งทักษะคอม ป.1

ประจำเดือน สิงหาคม

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่ง          :  การแข่งขันทักษะวิชาการ                             (คอมพิวเตอร์ 1 ) 

กลุ่มสาระ ฯ :  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยใช้โปรแกรม  Paint  วาดภาพ

หัวข้อ  12  สิงหา  มหาราชินี

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 1

ด.ญ.พิชชาภา   ทันตะละ

ด.ญ.อัจฉราพร  พุทธิ

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 2

ด.ช.ปัญญาวุธ  ทนันชัย

ด.ช.กันตพัฒน์  แก้วใจสืบตะกูล

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 3

ด.ญ.ภคพร  คำลือ

ด.ช.ศรัณย์กร  รอดทอง

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 4

ด.ญ.อมีนา  ปัญญาติ๊บ

ด.ญ.พิมชนก  ชัยวรรณ์

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 / 5

ด.ช.บัณฑิต  ปู่ยอดทวย

ด.ช.โอฬาร  ศิริกุลเสถียร