แข่งทักษะคอม ป.2

ประจำเดือน สิงหาคม 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่ง          :  การแข่งขันทักษะวิชาการ                             (คอมพิวเตอร์ 2 ) 

กลุ่มสาระ ฯ :  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยใช้โปรแกรม  Paint  วาดภาพ

หัวข้อ  => เปิดประตู...สู่อาเซียน

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 1

ด.ญ.นิชาภา   สร้อยเพชร

ด.ช.วรภัทธ  อิทธิอาจารี

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 2

ด.ญ.นพภัสสร  ประกัตฐโกมล

ด.ญ.จนิสตา  ใจยะวัง

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 3

ด.ญ.ปสุดา  เอกชัยอาภรณ์

ด.ญ.กมลทิพย์  วงศ์รักษ์

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 2 / 4

ด.ญ.ณัฎฐา  กระจ่างเนตร์

ด.ญ.ลัฎฐิกา   หอมเดช