แข่งทักษะคอม ป.3

ประจำเดือน สิงหาคม 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่ง          :  การแข่งขันทักษะวิชาการ                             (คอมพิวเตอร์ 3 ) 

กลุ่มสาระ ฯ :  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Word 2010

หัวข้อ  => แนะนำอาเซียน

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 3 / 1

ด.ญ.ปวันพัสตร์   วงศ์ษา

ด.ญ.กมลมาศ   ใจศิลป์

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 3 / 2

ด.ญ.ปัทมาวดี   กิตติกนก

ด.ช.วชิราทิตย์   ทิมทอง

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 3 / 3

ด.ญ.ณัฐพัชร   กันทาแจ่ม

ด.ช.อัครวิทย์   แสงทอง

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 3 / 4

ด.ญ.กัญญ์ณพัชญ์   ธนพรวุฒิภัทร

ด.ญ.คะนึงนิจ   ชื่นปัญญานิมิต