แข่งทักษะคอม ป.4

ประจำเดือน สิงหาคม 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่ง          :  การแข่งขันทักษะวิชาการ                             (คอมพิวเตอร์ 4 ) 

กลุ่มสาระ ฯ :  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Word 2010

หัวข้อ  => ออกแบบโปสการ์ด  

                  ...ก้าวไกลสู่อาเซียน..

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 4 / 1

ด.ญ.เพ็ญพิชชา   ทานันท์

ด.ญ.ภัทรนันท์   เนียมพรมลี

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 4/ 2

ด.ช.วิศรุต   ใจหมั้น

ด.ช.ณพฤทธิ์   ยอดใจ

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 4/ 3

ด.ช.ชนนธร   ชาติมนตรี

ด.ญ.จุฑาพร   ชัยคำ

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 4/ 4

ด.ญ.นุจรี   ชูดวง

ด.ญ.ฐานิสร์   ทีปต์จิร

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 4/ 5

ด.ญ.รมิตา   หอมนวล

ด.ช.วงศธร   ม่วงกลิ่น