แข่งทักษะคอม ป.5

ประจำเดือน สิงหาคม 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่ง          :  การแข่งขันทักษะวิชาการ                             (คอมพิวเตอร์ 5 ) 

กลุ่มสาระ ฯ :  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel 2010

หัวข้อ  => ออกแบบโปสการ์ด  

                  ..เปิดประตู  สู่อาเซียน..

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 5/ 1

ด.ญ.ทรงอัปสร   คงมั่น

ด.ช.อรรถวิท   เนียมเที่ยง

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 5/2

ด.ช.ชณัฐวงค์   ธุวานนท์

ด.ญ.วิภารัตน์   นามแก้ว

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 5/3

ด.ญ.ดนยาวรรณ   แซ่เฮ้ง

ด.ญ.วิศรุตา   รองรัตน์

 

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 5/4

ด.ช.อาณัติ   ใคร้มูล

ด.ญ.ศศิภา   ยะมะโน