ผลการแข่งขัน

อันดับที่  1  ด.ญ.ภคพร   คำลือ

อันดับที่  2  ด.ช.ปัญญาวุธ   ทนันชัย

อันดับที่  3  ด.ช.ศรัณย์กร   รอดทอง