ผลการแข่งขัน

อันดับที่  1  ด.ญ.ปสุดา   เอกชัยอาภรณ์

อันดับที่  2  ด.ญ.ลัฎฐิกา   หอมเดช

อันดับที่  3  ด.ญ.นพภัสสร  ประกัตฐโกมล