ผลการแข่งขัน

อันดับที่  1  ด.ช.อัครวิทย์   แสงทอง

อันดับที่  2  ด.ญ.ปัทมาวดี   กิตติกนก

อันดับที่  3 ด.ญ.กัญญ์ณพัชญ์  ธนพรวุฒิภัทร