ผลการแข่งขัน

อันดับที่  1  ด.ช.ชนนธร   ชาติมนตรี

อันดับที่  2  ด.ญ.รมิตา   หอมนวล

อันดับที่  3  ด.ญ.จุฑาพร   ชัยคำ