ผลการแข่งขัน

อันดับที่  1  ด.ช.วิภารัตน์   นามแก้ว

อันดับที่  2  ด.ช.อาณัติ   ใคร้มูล

อันดับที่  3  ด.ญ.ชณัฐวงค์    ธุวานนท์