การแข่งขันทักษะวิชาการ

การออกแบบโปสการ์ดในโปรแกรม   Microsoft Word  

เรื่อง  วันคริสต์มาส

วันพฤหัสบดี  ที่ 27  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

อันดับที่  1    เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน   แก้วใจสืบตระกูล  ป.3/1

                  

อันดับที่  2    เด็กหญิงสุธาวี   มูลลา   ป.3/2

                                    

อันดับที่  3    เด็กหญิงจุฑารัตน์    เพียรพิเศษ   ป.3/1