การแข่งขันทักษะวิชาการ

การออกแบบโปสการ์ดในโปรแกรม   Microsoft Word  

เรื่อง  ประเพณียี่เป็งล้านนา

วันอังคาร  ที่ 11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

อันดับที่  1    เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ภูลายยาว   ป.4/5

                  

อันดับที่  2    เด็กชายพุฒิพงค์   สุขเกษม   ป.4/2

                                    

อันดับที่  3    เด็กชายอริยวรรต   แก้วสุภา  ป.4/4