ประวัติส่วนตัว
 
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรี สุทธนิต ชัยขุนพล
ชื่อเล่น : นิค(น้ำวน)
ว/ด/ป เกิด : 16/08/2531
การศึกษา : ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BiT) [ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ]
                   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Programmer) [ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ]
                   ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ]
 
 
มือถือ : 082-1856934
E-mail : namwon74@hotmail.com